Сряда 18, Май 2022г.

                                                                                                                                                                                 


       На 20 ноември 2014 г. Конвенцията на ООН за правата на детето навършва 25 години. Точно преди 25 години световните лидери създадоха този глобален договор за признаване и закрила на правата на децата в целия свят. 194 държави са ратифицирали Конвенцията.
       Правата се основават на достойнството и индивидуалните качества на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят на кожата, пол, религия, езикът който говори, собственото му мнение, потекло, заможност, статут или способности. Това ги прави валидни за всички деца по света. С тези права се появяват и задълженията, както на правителството така и на всеки отделен човек, да не се нарушават правата на другия.
      УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето в реализацията на своята мисия, чийто главни насоки са защитата правата на детето, задоволяването на основните потребности на децата и разширяването възможностите за достигане на пълния им потенциал. Според тази Конвенция УНИЦЕФ има мандат на световна организация за закрила правата на децата.

       *** Конвенция е споразумение между страните да спазват един и същи закон.

                                                                                                                       

1. Всеки човек под 18- годишна възраст има всички права, описани в тази Конвенция.

2. Конвенцията важи за всеки, независимо от расата, религията и способностите му; без значение от тава, което мисли и казва, или от вида семейство, от който идва.

3. Всички организации, свързани с децата, трябва да работят за това, което е най добро за всяко дете.

4. Държавите трябва да правят тези права достъпни за децата.

5. Държавите трябва да уважават правата и отговорностите на семействата да насочват и ръководят децата си така, че докато растат, да се научат да използват правата си правилно.

6. Всички деца имат право на живот. Държавите трябва да осигурят възможност да оцеляват и да се развиват по най - добрия начин.

7. Всички деца имат право на име и на гражданство. Също така имат право да познават и да получават грижи от своите родители.

8. Държавите трябва да уважават правото на децата да имат име, националност и семейни връзки.

9. Децата не трябва да бъдат разделяни от родителите си освен, ако това не е за тяхно добро - например, ако родителят се отнася зле  или пренебрегва детето. Децата чиито родители са разделени, имат право да останат във връзка и с двамата си родители, освен, ако това няма да им навреди.

10. На семействата, които живеят в различни страни, трябва да бъде позволено да пътуват между тези страни, за да могат деца и родители да останат във връзка, или да се съберат.

11. Децата имат право да мислят и да вярват, в каквото искат и да упражняват религията, която желаят, без да нарушават правата на другите хора.

12. Децата имат право на лично пространство.               

13. И двамата родителя споделят отговорността за отглеждането на децата и винаги трябва да се съобразяват с това което е най -  добре за детето.

14. Държавата осигурява социална закрила и грижа за деца, които са лишени от родителска грижа. За децата трябва да се грижат хора, които уважават тяхната религия, култура и език.

15. Децата с физически и умствени увреждания трябва да получават специализирана грижа и подкрепа, за да могат да водят пълноценен и независим живот.

16. Децата имат право на висококачествена здравна грижа, на чиста вода, здравосложна храна и чиста среда, за да бъдат здрави.

17. Децата имат право на най - добър стандарт на живот, който да отговаря на нуждите на тяхното физическо, духовно и умствено развитие.

18. Всички деца и млади хора имат право на основно образование, което трябва да бъде безплатно.

19. Всички деца имат право да си почиват и да играят, както и да се присъединяват към по широк кръг от културни и творчески дейности.

20. Децата имат право свободно да използват езика и обичаите на семействата си, както и да изповядват религията си, независимо дали те са споделяни от мнозинството хора или не.

Конвенция правата на детето -https://www.unicef.bg/assets/UNICEF_Convention_Children_s_Rights.pdf


                                                                            
  

Сподели: